Avis Legal

Avís Legal

NOTA LEGAL

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació:

Clínica Dental Dtor Baltà, SLPU, [d'ara en endavant "BALTÀ DENTAL"], és el titular del portal Web baltadental.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal web, domiciliada a: Plaça Prim, 2, 1º 1ª, NIF B-01789064, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@baltadental.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Clínica Dental Dtor Baltà, SLPU, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

BALTÀ DENTAL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de quansevol contingut posat a disposició per tercers.
Quansevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i BALTÀ DENTAL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de baltadental.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o mal d'ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web baltadental.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Website.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació o serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure correccions o errors tipogràfics. De la mateixa manera també s'incloeixen canvis a la informació mostrada. BALTÀ DENTAL pot introduïr en quansevol moment canvis, correccions o actualitzacions en els seus serveis o continguts. També s'avisa de que els continguts d'aquest website tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb l'usuari, fer-li arribar informació dels nostres serveis o productes, segons el previst en el present text legal i la resta de textos legals del website.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

BALTÀ DENTAL declina quansevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, quansevol que sigui la seva causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o quansevol altre tipus.

BALTÀ DENTAL no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que BALTÀ DENTAL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en quansevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i quansevol element susceptible de protecció) estàn protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BALTÀ DENTAL. Són prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, i en general quansevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podràn ser realitzats en virtut d'autorització expressa de BALTÀ DENTAL i que, en tot cas, hauràn de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de .

Només és autoritzat per a l'ús privat de material documental elaborat per BALTÀ DENTAL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular quansevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat de puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de BALTÀ DENTAL, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i quansevol altra manipulació similar. Els enllaços hn de ser sempre a la pàgina principal o "homepage" baltadental.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de BALTÀ DENTAL són protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de quansevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BALTÀ DENTAL.

 

POL·LÍTICA DE PRIVACITAT (RGPDUE)

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les prsones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Clínica Dental Dtor Baltà, SLPU, [d'ara endavant BALTÀ DENTAL], amb domicili social a , email info@baltadental.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix BALTÀ DENTAL.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per quansevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa qu epuguin ser del seu interès. Si bé podrà en quansevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@baltadental.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: , o bé enviant-lo per correu electrònic a info@baltadental.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte PROTECCIÓ DE DADES".

TRACTAMENT DE LES DADES

BALTÀ DENTAL és especialment sensibilitzada en la protecció de dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del website. Mitjançant la present Pol·lítica de privacitat [d'ara endavant, La Pol·lítica] informa als Usuaris de BALTÀ DENTAL del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten al website, amb la finalitat de que triin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

BALTÀ DENTAL considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Pol·lítica de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, BALTÀ DENTAL informa:

1-Titularitat dels Tractaments
BALTÀ DENTAL amb domicili social a , és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present pol·lítica de privacitat.

2-Recollida i Tractament
El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1 - Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

  • a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web baltadental.com.
  • b. Resoldre les qüestions formulades.
  • c. i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de BALTÀ DENTAL.

2.2 - Encarregat de Tractament
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3- Base jurídica - Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè BALTÀ DENTAL, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé podrà en quansevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@baltadental.com indicant a l'assumpte BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat
BALTÀ DENTAL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en quansevol dels tractaments titularitat de BALTÀ DENTAL, podràn dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquest drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podràn ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A-El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  • l'enviament d'un correu electrònic a: info@baltadental.com.
  • comunicació per escrit dirigida a: BALTÀ DENTAL .

BALTÀ DENTAL, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies segúents a la seva notificació.

B- El dret de rectificació i cancel·lació podràn ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
BALTÀ DENTAL, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, han de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D-El dret de limitació podrà ésser exercitat, prèviament el Dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentrestant no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de normativa

BALTÀ DENTAL, es reserva el dret de modificar la present pol·lítica amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com las que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seràn comunicats amb l'antel·lació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés otorgat conformement als termes de la següent pol·lítica.

Quansevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@baltadental.com.

 

POL·LÍTICA DE COOKIES

Una "cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconeixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i la usabilitat d ela nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equipo i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a compendre els diferents tipus de cookies:

  • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.
  • Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.
  • Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.
  • L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, BALTÀ DENTAL, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Els informem que BALTÀ DENTAL, en el seu domini baltadental.com no utilitza cap mena de "cookies", per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI Nom Expira Informació
COOKIES PRÒPIES
baltadental.com ver_legal Permanent Control versió dels textos legals
baltadental.com _utma 2 anys a partir de la configuració o actualització. S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
COOKIES DE TERCERS
baltadental.com _utma 2 anys des de la configuració o actualizació S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
baltadental.com _utmb 30 minuts a partir de la configuració o actualització. S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
baltadental.com _utmc Fi de la sessió del navegador. No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
baltadental.com __utmz Sis mesos a partir de la configuració o actualització. Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
baltadental.com __utmv Dos anys a partir de la configuració o actualització. S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.